Consorci Besòs Tordera

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals amb camió cisterna

Fitxa Informativa

Nom: Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals domèstiques o assimilables mitjançant vehicles cisterna Requisits: per sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües residuals caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud, corresponent al tipus de permís, degudament emplenat ( enllaç al formulari ). Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació especificada al formulari, que s'haurà d'adjuntar a l'apartat de Documents a aportar.Descripció: Tràmit per sol·licitar un permís d'abocament d'aigües residuals domèstiques o assimilables mitjançant vehicles cisterna als sistemes de sanejament gestionats pel Consorci del Besòs Tordera. Documentació obligatòria: sol·licitud de permís i documentació indicada com obligatòria dins de l'apartat documentació annexa que s'haurà d'adjuntar de la sol·licitud, en el cas d'empreses tots els documents marcats, la falta d'un d'aquests documents o mes d'un donarà lloc a el rebuig de la sol·licitud.Taxes: Les taxes relacionades amb aquest tràmit es troben indicades a l'ordenança fiscal de prestació de serveis del Consorci , publicada al BOPB del 19-02-2015 ) o al taulell d'anuncis de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament, publicada al BOPB del 22-10-2018.Document de referència: Per a més informació es pot consultar el document de referència Document informatiu tràmit sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a sistema de sanejament.

Documentació normalitzada a presentar

SOL·LICITUD PERMÍS ABOCAMENT

Altra documentació a presentar

PLÀNOL ESCALA SITUACIO ESTABLIMENT (opcional)
TARGETA IDENTIFICACIO FISCAL (opcional)
PLÀNOL XARXA INTERNA SANEJAMENT (opcional)
DIAGRAMA BALANÇ AIGÜES RESIDUALS (obligatori només usuaris industrials)
DIAGRAMA FLUX DEL PROCÉS INDUSTRIAL(opcional)
PERIODES DE MANTENIMENT (opcional)
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
ANALITICA AIGÜES RESIDUALS (obligatori només usuaris industrials amb com a mínim els següents paràmetres pH, Conductivitat a 25ºC, Sòlids en Suspensió, Fòsfor total, Matèries inhibidores, DQO no decantada i Nitrogen orgànic i amoniacal)

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça Av. San Julián, 241
Horaris d'Atenció
Correu Electrònic consorci@besos-tordera.cat
Telèfons 93 840 52 70