Consorci Besòs Tordera

Sol·licitud de connexió a col·lectors en alta

Fitxa Informativa

Descripció: Tràmit per sol·licitar l'autorització del Consorci, per connectar les aigües residuals als col·lectors en alta (escomesa) d'algun dels sistemes de sanejament gestionats pel Consorci BesòsRequisits per sol·licitar l'autorització de connexió d'aigües residuals a col·lectors en alta caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud, corresponent al tipus de Sol·licitud d'autorització de connexió a sistema de sanejament degudament emplenat ( enllaç al formulari). Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació especificada al formulari, que s'haurà d'adjuntar a l'apartat de Documents a aportar.Documentació obligatòria: sol·licitud d'autorització i documentació indicada com obligatòria dins de l'apartat documentació annexa que s'haurà d'adjuntar de la sol·licitud.Taxes: Les taxes relacionades amb aquest tràmit es troben indicades a l'ordenança fiscal de prestació de serveis del Consorci, publicada al BOPB del 19-02-2015 i a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament, publicada al BOPB del 22-10-2018.Document de referència: Per a més informació es pot consultar el document de referència Document informatiu tràmit sol·licitud autorització de connexió a col·lectors en alta.

Documentació normalitzada a presentar

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PERMIS
CÒPIA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
PLÀNOL DEL SOLAR POLÍGON O CONCA, INDICANT LA XARXA DE SANEJAMENT
PLÀNOL DE SITUACIÓ SEU
SOL·LICITUD D`AUTORITZACIÓ
FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT D`IDENTITAT DEL REPRESENTANT
FOTOCÒPIA DEL NIF DE L`EMPRESA TITULAR

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça Av. San Julián, 241
Horaris d'Atenció
Correu Electrònic consorci@besos-tordera.cat
Telèfons 93 840 52 70