Consorci Besòs Tordera

Sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a sistema de sanejament

Fitxa Informativa

Descripció: Tràmit per sol·licitar un permís d'abocament d'aigües residuals als sistemes de sanejament gestionats pel Consorci del Besòs Tordera. Aquest tràmit inclou noves sol·licituds, renovacions i revisions.Requisits: per sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües residuals caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud, corresponent al tipus de permís, degudament emplenat ( enllaç al formulari ). Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació especificada al formulari, que s'haurà d'adjuntar a l'apartat de Documents a aportar. Documentació obligatòria: sol·licitud de permís i documentació indicada com obligatòria dins de l'apartat documentació annexa que s'haurà d'adjuntar de la sol·licitud.Taxes: Les taxes relacionades amb aquest tràmit es troben indicades a l'ordenança fiscal de prestació de serveis del Consorci , publicada al BOPB del 18-02-2015 ) o al taulell d'anuncis de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament , publicada al BOPB del 22-10-2018.Document de referència: Per a més informació es pot consultar el document de referència Document informatiu tràmit sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals a sistema de sanejament.

Documentació normalitzada a presentar

MESURES SEGURETAT EMMAGATZEMATGE LÍQUIDS
PLÀNOL XARXA INTERNA SANEJAMENT
PLÀNOL ESCALA SITUACIÓ ESTABLIMENT
DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS (DARI)
DOCUMENTACIÓ SISTEMA TRACTAMENT AIGÜES RESIDUALS
DIAGRAMA BALANÇ AIGÜES
FACTURA AIGUA
TARGETA IDENTIFICACIO FISCAL
SOL·LICITUD PERMÍS ABOCAMENT
DIAGRAMA FLUX PROCÉS INDUSTRIA

Altra documentació a presentar

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
PLA EMERGÈNCIES
DECLARACIÓ ÚS I CONTAMINACIÓ AIGUA (DUCA)
DOCUMENTACIÓ MESURES CORRECTIVES ADOPTATIVES
ANALÍTICA AIGÜES RESIDUALS
DOCUMENTACIO NOTARIAL DEL CANVI DE TITULARITAT

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça Av. San Julián, 241
Horaris d'Atenció
Correu Electrònic consorci@besos-tordera.cat
Telèfons 93 840 52 70