Consorci Besòs Tordera

Consultar les preguntes freqüents (FAQ)

A continuació trobarà la llista de les preguntes més freqüents sobre l'ús dels serveis que li oferim. Si una vegada consultada aquesta FAQ no troba l'ajuda que necessita, no dubti de posar-se en contacte amb nosaltres.

La comunicació entre el Ciutadà/Empresa i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada.
Els Certificats Digitals garanteixen la identitat de totes dues parts.
Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrades, una vegada que són guardades en els nostres sistemes, s'utilitzen els mitjans necessaris per a protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Per una major seguretat i un major gaudi de la seva experiència en la Seu li recomanem utilitzi sempre les últimes versions dels navegadors ja que són més segures i més potents que les antigues:

Internet Explorer versió 8 o superior. Es pot descarregar aquí.
Mozilla Firefox versió 3.0 o superior. Es pot descarregar aquí.
Google Chrome versió 46 o superior. Es pot descarregar aquí.
Òpera versió 33 o superior. Es pot descarregar aquí.
Safari versió 9 o superior. Es pot descarregar aquí.

El Certificat Electrònic és un fitxer electrònic que conté un conjunt de dades que permeten identificar al propietari. Amb un Certificat Electrònic es pot intercanviar informació amb altres persones i entitats d'una manera segura, i signar electrònicament dades per a comprovar la procedència i la integritat.

Cada tipus de certificat s'obté segons les indicacions particulars de l'organisme emissor. Els certificats més comuns són el DNI electrònic i l'emès per la FNMT:

Per a obtenir el DNI electrònic s'ha de dirigir a qualsevol oficina d'emissió del Document Nacional d'Identitat.
El certificat emès per la FNMT es pot obtenir en la següent adreça: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.

La Signatura Electrònica és un conjunt de dades associades a un document que permet identificar al signant i vincular-lo al document com si es tractés de la signatura manuscrita. La signatura electrònica amb certificat electrònic garanteix, a més, la integritat dels documents signats.

Autofirm@ és l'aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En poder ser executada des del navegador, permet la signatura en pàgines d'Administració Electrònica quan es requereix la signatura en un procediment administratiu. Pot descarregar la versió que necessiti segons el seu Sistema Operatiu. La instal·lació només serà necessària la primera vegada:

Encara que no es requereix de cap programari especial per a la majoria dels tràmits on-line que es poden realitzar des de la Seu Electrònica, sí que necessitarà tenir instal·lat en el seu ordinador el programa Adobe Reader, per a poder visualitzar i imprimir alguns documents. El pot descarregar gratuïtament aquí.

En la Seu Electrònica trobarà tots els tràmits, classificats per unitats administratives. Si ja disposa d'un certificat electrònic, pot iniciar el tràmit prement sobre ell i seguint les indicacions que li aniran apareixent en pantalla.

El CSV o Codi Segur de Verificació de documents consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d'una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l'Administració Pública. Aquest codi es troba imprès en cadascuna de les pàgines del document.

La Seu Electrònica accessible a través de l'adreça electrònica https://seuelectronica.besos-tordera.cat, és el mitjà a través del qual els usuaris poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics. Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que el Consorci Besòs Tordera posa a la seva disposició, mitjançant l'autenticació corresponent.
En general, segons se cita en l'Art. 10 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics:

  • 1. La Seu Electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.
  • 2. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través d'aquesta.
  • 3. Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas haurà de garantir-se la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.
  • 4. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.
  • 5. La publicació en les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes sobre aquest tema, estàndards oberts i, en el seu cas, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.